FrieslandCampina publiceert klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’

19 april 2022 Redactie Food

Als onderdeel van het integrale duurzaamheidsprogramma Nourishing a better planet publiceerde FrieslandCampina vorige week het klimaatplan ‘Op weg naar klimaatneutrale zuivel’. Uiterlijk in 2050 wil FrieslandCampina netto-klimaatneutraal zuivel produceren. Het klimaatplan bevat doelstellingen en concrete acties met als ijkpunt een significante reductie van de uitstoot van broeikasgassen in 2030.

In het klimaatplan richt FrieslandCampina zich op de gehele keten. In de eigen bedrijfsactiviteiten stelt het bedrijf zichzelf een reductie van 63 procent broeikasgasuitstoot in 2030 ten opzichte van 2015 ten doel. Reductie van de uitstoot van broeikasgassen komt hier de komende jaren onder andere van het gebruik van niet-fossiele (groene) energie in productie en transport, en optimalisatie van de productievoetafdruk. 

Bij de productie van melk op de leden-melkveebedrijven is het doel een reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 33 procent ten opzichte van 2015. Dat gebeurt bijvoorbeeld door verdere optimalisatie van landbouwpraktijken, voer (bijvoorbeeld door het gebruik van gegarandeerd ontbossingsvrije soja in veevoer), het gebruik van voeradditieven die de methaanuitstoot afkomstig van koeien verminderen, groene zon- en windenergie van het boerenerf en stalmaatregelen.

In de toeleveringsketen van grondstoffen en de levering van producten, zoals verpakkingen, inkoop van basiszuivel en suiker, is het doel de broeikasgasuitstoot met 43 procent te reduceren in 2030 ten opzichte van 2015. Om deze doelstelling te realiseren werkt FrieslandCampina nauw samen met zijn leveranciers.

Het wereldwijd toonaangevende instituut Science Based Targets initiative (SBTi) valideert momenteel FrieslandCampina’s klimaatdoelen.

Additionele investering

FrieslandCampina gaat uit van een additionele investering van ongeveer 1,5 miljard euro tot 2030 om de klimaatdoelstellingen te realiseren. Een deel hiervan financiert het bedrijf via de prijsstelling van duurzaam geproduceerde zuivel en via algemene middelen zoals bestaande overheidssubsidies.

Tussen 2015 en 2021 heeft FrieslandCampina de broeikasgasemissies binnen de onderneming al met 28 procent gereduceerd door energiebesparende maatregelen en het gebruik van groene energie. De broeikasgasuitstoot van de ruim 10.000 bij de coöperatie aangesloten melkveebedrijven daalde tussen 2015 en 2021 met 12,5 procent, onder andere door maatregelen op het gebied van groene energie, mestverwerking en veevoer.

Het klimaatplan van FrieslandCampina maakt deel uit van het integrale duurzaamheids-programma Nourishing a better planet.

Bron: FrieslandCampina

Altijd op de hoogte blijven?