Webportaal Staat van Landbouw, Natuur en Voedsel gepubliceerd

5 december 2022 Redactie Food

Foto: Unsplash

Het nieuwe rapport Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel is verschenen op de nieuwe, gelijknamige website waar voortaan de meest actuele en betrouwbare gegevens zijn te vinden over de landbouw in Nederland.

De Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel vermeldt verder onder meer dat de toegevoegde waarde van het totale agrocomplex in 2020 – de meeste actuele cijfers - circa 55 miljard euro bedroeg. Dat is vergelijkbaar met voorgaande jaren. Driekwart daarvan komt uit de export, die vorig jaar met 9 procent gestegen naar ongeveer 105 miljard euro. Ook de werkgelegenheid in het agrocomplex vertoonde een stijgende lijn, terwijl het aantal land- en tuinbouwbedrijven vorig jaar met 600 is gedaald.

Webportaal over natuur en agrocomplex

Het nieuwe webportaal Staat van de Landbouw, Natuur en Voedsel bevat gegevens over het hele agrocomplex: van productie, internationale handel en innovatie tot diergezondheid stikstof en voedselconsumptie. De data zijn bijeengebracht, geharmoniseerd en gevalideerd dankzij één data science-oplossing: het datawarehouse van Wageningen University & Research.

De publicatie is uitgevoerd door Wageningen Economic Research en het Centraal Bureau voor de Statistiek in opdracht van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. 

De reikwijdte van de publicatie is bovendien uitgebreid ten opzichte van vorig jaar. Het rapport gaat nu ook in op de onderwerpen natuur en de visserijsector. Daarnaast zijn in deze publicatie gegevens over structuurontwikkelingen, inkomens in de primaire landbouw, milieu, innovatie en uitgaven aan en verkoopkanalen van voedsel breed toegankelijk gemaakt waarbij informatie over de agrosector en de voedselconsumptie in onderlinge samenhang is gepubliceerd.

Een paar belangrijke conclusies uit de publicatie:

De Nederlandse agrosector

De toegevoegde waarde van het totale agrocomplex bedroeg in 2020 ongeveer 55 mld. euro. De werkgelegenheid is gegroeid tot 583.000 arbeidsjaren in 2020. De export draagt voor circa driekwart bij aan de toegevoegde waarde en de werkgelegenheid van het totale agrocomplex.

Nederland exporteerde in 2021 voor ongeveer 105 miljard euro aan landbouwgoederen, de importwaarde van landbouwgoederen bedroeg 72,5 miljard euro. De groei is zowel te danken aan gestegen prijzen als aan groei van het volume. In 2021 werd voor 75,7 miljard euro aan producten geëxporteerd van eigen bodem, voor 29 miljard euro ging het om producten van buitenlandse makelij die Nederland na bewerking weer exporteerde.

Door hogere kosten van grondstoffen, met name olie en gas, zijn de verdiensten per euro export afgenomen. Groenten en zaden zijn de producten waar Nederland het meest aan verdient (bijna 5 miljard euro).

Land- en tuinbouw

Volgens de Landbouwtelling in 2021 is het aantal land- en tuinbouwbedrijven met bijna 600 bedrijven afgenomen tot 52.100. Het areaal cultuurgrond in gebruik bij de geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven is in 2021 met 2.600 hectare afgenomen.

Het aantal gecertificeerde biologische land- en tuinbouwbedrijven is in Nederland in 2021 ten opzichte van 2020 met 2% toegenomen tot 2.063.

Agri-business nader in beeld

Bijna 30% van bedrijven in de agri-business (inclusief primaire landbouw) met tien of meer werkzame personen hield zich in de periode 2018-2020 op de één of andere manier bezig met innovatie. Bij alle bedrijven in Nederland was dat aandeel 38%.

Visserij

De activiteiten van de grote zeevisserijvloot (trawlers), de kottervloot, de mossel- en oestercultuurvloot en de overige kleine zeevisserij vallen onder de zeevisserij. Dit onderdeel van het viscomplex bestaat hoofdzakelijk uit familiebedrijven. De totale Nederlandse zeevisserijvloot bestond in 2021 uit rond de 590 grotere en kleine actieve schepen, waar ongeveer 1.831 opvarenden (fte) op werkzaam waren.

Voedselconsumptie

De totale consumptie van Nederlandse huishoudens was ongeveer 360 mld. euro in 2021, waarvan ruim 45 mld. euro aan voedingsmiddelen en alcoholvrije dranken. In 2020 was het aandeel van de uitgaven aan voedsel met een duurzaamheidskeurmerk met onafhankelijke controle in de supermarkten, de foodservice en gespecialiseerde winkels in duurzamer voedsel 19%.

Nutriënten

De ammoniakemissie in de landbouw was in 2020 met bijna 107 mln. kg 1 mln. kg hoger dan in 2019. De rundveehouderij had in 2020 met 59 mln. kg uit dierlijke mest het grootste aandeel, gevolgd door de varkenshouderij met 18 mln. kg en de pluimveehouderij met 12 mln. kg

Water

In de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) is het beleid voor de beoordeling van de kwaliteit van het oppervlakte- en grondwater in Europa vastgelegd. In 44 van de 710 waterlichamen in Nederland is de biologische kwaliteit van het oppervlaktewater goed, in alle andere waterlichamen onvoldoende.

Bron: Wageningen University & Research

Altijd op de hoogte blijven?