Schending zorg­plicht bij ongeval

13 december 2023 Smit en Smit Advocaten Michael Kauer via Pixabay
Leent u als werkgever uitzendkrachten in? Houd er dan rekening mee dat ook dan op u een zorgplicht rust voor de veiligheid van de werkomgeving van de uitzendkracht. 

In een recente uitspraak van de rechtbank Rotterdam bleek dat de werkgever als inlener haar zorgplicht had geschonden. Wat speelde er? Een uitzendkracht had in de uitoefening van zijn werkzaamheden voor de inlener (letsel)schade geleden. Tijdens het uitoefenen van zijn werkzaamheden raakte de uitzendkracht gewond aan zijn linker pink doordat deze klem kwam te zitten tussen de lepels van een vorkheftruck en een deksel van een bunker. 
Voor het opgelopen letsel en de schade die daaruit voortvloeide, hield de uitzendkracht de inlener verantwoordelijk. Hij vroeg de rechtbank om ‘voor recht te verklaren’ dat de inlener aansprakelijk is voor de geleden en te lijden materiële en immateriële schade die voortvloeit uit het bedrijfsongeval. De inlener was het niet eens met de verzochte verklaring voor recht, omdat zij volgens haar haar zorgplicht niet had geschonden.

Hoog veiligheidsniveau

De wet eist een hoog veiligheidsniveau van de werkruimte, werktuigen en gereedschappen en van de organisatie van de betrokken werkzaamheden. Een werkgever is op grond van de wet verplicht maatregelen te treffen die redelijkerwijs noodzakelijk zijn om ongevallen die zich bij de uitoefening door de werknemer van de werkzaamheden zouden kunnen voordoen, te voorkomen.
Op grond van de wet is de werkgever aansprakelijk tegenover de werknemer voor de schade die hij in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, tenzij de werkgever aantoont dat hij aan de wettelijke zorgplicht heeft voldaan (of de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, maar dat is in deze zaak niet gesteld). De wet kent een ruime zorgplicht. Een werkgever is snel aansprakelijk, tenzij hij aantoont dat hij niet is tekortgeschoten in zijn zorgplicht.  Welke (veiligheids-)maatregelen van de werkgever mogen worden verlangd en op welke wijze hij de werknemer moet instrueren, is per geval verschillend.  
Een werknemer moet stellen – en bij betwisting bewijzen – dat hij in de uitoefening van zijn functie schade heeft geleden. In het algemeen is voldoende dat komt vast te staan dat het ongeval de werknemer is overkomen op de werkplek. Dit betekent over het algemeen niet dat de werknemer ook moet bewijzen hoe het ongeval zich heeft voltrokken en wat de oorzaak daarvan is. 
Op grond van wet heeft te gelden dat als een werkgever arbeid laat verrichten door een persoon met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft, hij ook aansprakelijk is voor de schade die deze persoon in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Dit geldt dus ook bij inlening van uitzendkrachten. De kantonrechter is van oordeel dat de werkgever de op haar rustende zorgplicht heeft geschonden én dat bij naleving van de zorgplicht het bedrijfsongeval had kunnen worden voorkomen. Het had op de weg van de werkgever gelegen de procedure voor het geval de deksel niet van de bunker is verwijderd schriftelijk vast te leggen, de werknemers daarvan op de hoogte te stellen en ook toe te zien op de naleving van deze procedure. Dat was in dit geval niet gebeurd. Het mondeling doorspreken van veiligheidsprocedures is onvoldoende. ●

Heeft u vragen over dit of een ander juridisch onderwerp? Bel of mail dan Smit & Smit Advocaten. 

Altijd op de hoogte blijven?