MVO-beleid FrieslandCampina gebaseerd op Sustainable Development Goals Verenigde Naties

16 mei 2017

2016 was het jaar van de lancering van de geactualiseerde FrieslandCampina-strategie route2020. De leidraad is nourishing by nature: betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst. Nourishing by nature heeft in het afgelopen jaar duidelijk richting gegeven aan de realisatie van de duurzaamheidsdoelen. Het sluit goed aan bij de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties.

Zo gebruikte FrieslandCampina in het afgelopen jaar meer duurzame energie waardoor de emissie van broeikasgassen verder afnam. Om tegemoet te komen aan de wens van veel consumenten om gezonder te gaan leven, zijn er weer stappen gezet om suiker, zout en calorieën in producten verder te verminderen. Via het Dairy Development Programma is een bijdrage geleverd aan het verbeteren van het bestaan van melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa.

Duurzame energie

78 procent van het elektriciteitsgebruik van FrieslandCampina is al afkomstig van duurzame bronnen. De emissie van broeikasgassen als gevolg van productie en transport is in 2016 afgenomen met 4,0 procent naar 925 kt CO2-equivalent. De voornaamste reden voor deze afname is het gebruik van duurzame energie in de productielocaties. De emissie van broeikasgassen op de boerderijen van de leden-melkveehouders van Zuivelcoöperatie FrieslandCampina U.A. is toegenomen met 5,6 procent.

Het terugdringen van de uitstoot van broeikasgassen vraagt aandacht om de doelstelling van klimaatneutrale groei te kunnen realiseren. FrieslandCampina heeft daarom in 2016 onder meer een initiatief genomen op het gebied van monomestvergisting met de oprichting van de coöperatie Jumpstart. Het vergisten van mest draagt bij aan de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen, waaronder methaan. FrieslandCampina neemt gegarandeerd de groene energie af van de deelnemende leden-melkveehouders om zo daadwerkelijk bij te dragen aan een meer circulaire economie.

Verdere stappen in vermindering suiker, zout en calorieën

FrieslandCampina hanteert een wereldwijde set van voedingskundige criteria voor zijn consumentenproducten, de zogenoemde FrieslandCampina Global Nutritional Standards. Alle consumentenproducten van FrieslandCampina zijn in het afgelopen jaar beoordeeld op basis van deze criteria. Op basis van de uitkomsten worden de komende jaren nog meer producten verlaagd in suiker, zout en calorieën.

Trainen van lokale melkveehouders in Azië, Afrika en Oost-Europa

In het kader van het Dairy Development Programma zijn in 2016 in totaal 473 trainingssessies georganiseerd in Vietnam, Indonesië, Maleisië, Thailand, China, Roemenië en Nigeria. Onderwerpen die tijdens de trainingen behandeld werden, waren onder andere diergezondheid, jongvee-opfok, huisvesting, melkkwaliteit en hygiëne, boekhouden, veevoeder- en watermanagement en melktechnieken. In totaal namen 18.752 boeren deel aan de trainingen.

Ook hebben leden-melkveehouders en medewerkers hun kennis op het gebied van melkveehouderij, zuivelverwerking en marketing gedeeld met meer dan twintig zuivelcoöperaties in Azië en Afrika. Daarnaast heeft FrieslandCampina studiereizen georganiseerd naar Nederland voor zuivelexperts uit o.a. China, Vietnam, Indonesië, Thailand, Maleisië en Nigeria. In Indonesië is er in het kader van het Dairy Development Programma een Young Farmer Academy opgericht om interesse van jongeren te wekken voor het vak van melkveehouder.

Sustainable Development Goals

De Verenigde Naties hebben Sustainable Developments Goals (SDG’s) opgesteld: 17 ambitieuze doelen die betrekking hebben op onderwerpen als verantwoorde productie en consumptie, klimaat, duurzame gemeenschappen, gezondheid en welzijn alsmede bestrijding van armoede en honger. Deze ontwikkelingsdoelen zijn ondertekend door 193 landen en bieden regeringen en het bedrijfsleven een routekaart om te komen tot een toekomst die eerlijker en duurzamer is. De FrieslandCampina-strategie route2020 en het duurzaamheidsbeleid nourishing by nature sluiten aan op de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

   

Altijd op de hoogte blijven?