NVWA wordt versterkt met 165 fte

20 december 2013

DEN HAAG - De NVWA wordt in de periode tot 2018 uitgebreid met 105 fte. Tussen 2014 en 2016 komen er nog eens circa 60 tijdelijke medewerkers bij.

Dat staat in het plan van aanpak dat de bewindslieden Dijksma en Schippers donderdag hebben bekendgemaakt. Ze willen daarmee de geconstateerde 'zwakke plekken' bij de NVWA versterken. Het gaat daarbij onder meer om het inzetten van meer inspecteurs en dierenartsen en de vorming van interventieteams om in te zetten bij incidenten.

Efficiencymaatregelen

In het plan worden diverse getallen genoemd voor de omvang van de NVWA.  Er staat dat 'ruimte wordt gecreëerd' voor in totaal circa 175 fte in 2014 oplopend tot circa 245 fte in 2018 om de maatregelen door te voeren. Daarvan is zo'n 125 fte (oplopend tot circa 155 fte) bestemd voor het versterken van het toezicht en ongeveer 50 fte (oplopend tot 90 fte) is bestemd voor het versterken van de organisatie ter ondersteuning van het primair proces, waarmee onder meer verbetering van de ICT wordt bedoeld.

Een deel van de maatregelen uit het plan van aanpak wordt echter uitgevoerd door personeel dat elders wordt vrijgemaakt. Dat kan door een aantal efficiencymaatregelen, stellen de bewindslieden. Het gaat hierbij om circa 40 fte in 2014, oplopend tot in totaal zo'n 140 fte in 2018.

Hogere tarieven

De ministeries van EZ van VWS trekken geld uit voor de versterking van de NVWA maar ook het bedrijfsleven moet meebetalen. Hogere tarieven moeten 10 miljoen euro per jaar opleveren.

De versterkte NVWA gaat de maatregelen uitvoeren die voortvloeien uit de voorgenomen intensievere controle op slachterijen en  het actieplan van de Taskforce Voedselvertrouwen.

Keuringssysteem aangepast

Ook wordt het beleid ten aanzien van het keuringssysteem herzien. De Algemene Rekenkamer stelde onlangs dat niet duidelijk is of het systeem waarbij de NVWA een convenant afsluit met bedrijven over beperkt toezicht, effectief is. De Onderzoeksraad voor Veiligheid presenteert in februari een rapport over de risico’s voor de voedselveiligheid bij de productie en verwerking van de handel in vlees. Het rapport zal ook ingaan op de rol van de NVWA en van private organisaties in het toezichtsysteem. De inspecties in de vleessector zijn uitbesteed aan de Kwaliteitskeuring Dierlijke Sector (KDS). De bewindslieden hebben aangekondigd bij de herziening van het keuringssysteem rekening te houden met de aanbevelingen in het rapport.

Onbezoldigd ambtenaar

Onlangs schorste Rusland Nederlandse zuivelbedrijven omdat ze niet aan de eisen zouden voldoen, onder meer omdat de keuringen niet door de NVWA werden uitgevoerd, maar door het privaatrechtelijke COKZ. Ook de Europese Commissie heeft Nederland er op gewezen dat wanneer zbo's geen onafhankelijke besturen hebben, ze niet aan de eisen voldoen.

In het plan van aanpak staat dat vooruitlopend op de aanpassingen in het keuringssysteem de keuringsdienstmedewerkers van de COKZ zullen worden aangesteld als onbezoldigd ambtenaar van de NVWA. Dat gebeurt in combinatie met een mandaat van de inspecteur-generaal van de NVWA voor het onder toezicht van de NVWA afgeven van gezondheidscertificaten.

Eerder deze week kondigde Dijksma al aan vanaf 1 januari 2014 de naar Rusland exporterende zuivelbedrijven onder rechtstreeks toezicht van de NVWA te brengen.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?