Winst voor Royal Cosun na dynamisch 2023

20 februari 2024 Redactie Food EVMI
2023 was een dynamisch jaar voor Royal Cosun. De coöperatie profiteerde van de hoge prijs voor suiker, maar had tegelijkertijd ook last van de extreme weersomstandigheden, kostenstijgingen en de aanhoudende politieke en economische onrust. Desondanks zag Cosun de omzet stijgen met 22 procent, van 3.047 naar 3.704 miljoen euro.

“2023 was in meerdere opzichten een dynamisch jaar”, zei CEO Hans Meeuwis, tijdens de presentatie van de jaarcijfers. “Extreme weersomstandigheden, aanhoudende politieke en economische onzekerheid en sterke stijging van kosten in de keten, hebben een behoorlijke impact op Cosun en haar leden gehad. Desondanks is goede progressie geboekt op onze strategische prioriteiten en verdere verbetering van de resultaten. Zeer belangrijk voor een goede bietenprijs en het verdienmodel voor onze leden in een extreem lastig teeltjaar. Een groot compliment ook aan de telers en medewerkers hiervoor. Een gezonde performance stelt ons ook in staat om te versnellen op onze ambities. We zijn positief over de ontwikkeling richting 2024 maar de dynamiek van 2023 zal ook het komend jaar de nodige uitdagingen geven. We houden daarom vast aan onze koers Unlock 25 en zetten in op verdere versnelling, keuzes en verbetering van onze onderliggende resultaten. Zo bouwen we verder aan een plantaardige toekomst en toekomstbestendig bedrijf. Met perspectief voor eenieder in deze prachtige sector.”

Arwin Bos, voorzitter Raad van Beheer Cosun, vult aan: “In een jaar waarin we te maken kregen met uitzonderlijke weersomstandigheden, laten we als coöperatie en telers zien hoe je met veerkracht, inventiviteit en hard werken toch een goed resultaat neer kunt zetten. Ondanks de grote uitdagingen op de akker zijn we erin geslaagd meer dan 99% van de bieten uit de grond te halen en te verwerken. De verdere verbetering van de bietenprijs is essentieel voor het borgen van het verdienvermogen van onze leden en stelt ze in staat de kostenstijgingen op de akker op te vangen. We mogen trots zijn op onze leden en op de medewerkers van onze coöperatie en op wat we met elkaar het afgelopen jaar hebben bereikt.”

Voorlopige resultaten 2023

De geconsolideerde omzet van Cosun is in 2023 gestegen van € 3.047 miljoen naar € 3.704 miljoen. De stijging van 22% is gedreven door een positieve prijsontwikkeling, waarbij de volumeontwikkeling een gemengd beeld geeft. Recessie en inflatie hebben echter wel impact gehad op de vraagontwikkeling in met name het hogere ingrediëntensegment. Het bedrijfsresultaat (voor ledentoeslag) stijgt van € 196 miljoen naar € 525 miljoen in 2023. Dit is deels gedreven door de structurele verbetering van de resultaten door uitvoering van de strategie Unlock 25 en deels door de gunstige marktomstandigheden en de noodzakelijke prijsverhogingen om kostenstijging te compenseren. De desinvesteringen en stoppen van een innovatie in biobased hebben in 2023 geleid tot een incidenteel negatief resultaat van € -/- 39 miljoen.

Door het sterk verbeterde resultaat, de hoge suikerprijs en de goede prognoses is een bietenprijs bij standaardkwaliteit gerealiseerd van € 78,00 (2022: € 68,75) en een totale ledentoeslag van € 267 miljoen. De gemiddelde opbrengst per hectare bedraagt € 5.891 (2022: € 5.483). Voor Cosun betekent dit na ledentoeslag een nettoresultaat van € 159 miljoen (2022: € 76 miljoen).

Jaarcijfers Royal Cosun

Strategie Unlock 25

Het is de missie van Cosun om op een transparante en circulaire manier de volledige potentie van planten en co-producten te ontsluiten en om te zetten in waardevolle, plantaardige oplossingen. Daarmee speelt Cosun in op de maatschappelijke uitdagingen zoals de groeiende vraag naar voeding en voedingsingrediënten, plantaardige alternatieven voor fossiele grondstoffen, gezondheidsbevorderende ingrediënten en de eiwittransitie. De strategie van Cosun is gericht op structurele resultaatsverbetering op korte en middellange termijn, winstgevende groei in vier kerngebieden (suikerbieten, aardappelen, co-producten en groene & gezondheidsbevorderende ingrediënten) en de ontwikkeling van een toekomstbestendige, duurzame keten. Op deze manier werkt Cosun aan een toekomstbestendig verdienmodel voor haar leden en andere stakeholders, met een zo positief mogelijke impact op maatschappij en leefomgeving.

Progressie strategie in 2023

De prioriteit in 2023 lag op het verder verbeteren van de onderliggende resultaten. Ondanks normalisatie van de energieprijzen blijft het mitigeren van inflatie en stijgende kosten een prioriteit. Het merendeel van de bedrijfsonderdelen binnen Cosun heeft hier succesvol aan bijgedragen. Hogere kosten zijn met succes doorberekend aan de markt waarbij de marges verder verbeterden. Concernbrede initiatieven op operational efficiency hebben ook bijgedragen aan het mitigeren van kosten en verdere verbetering van de resultaten.

In lijn met de strategie zijn scherpe keuzes gemaakt op het portfolio en de benodigde investeringen gedaan voor verdere groei. Zo zijn drie bedrijfsonderdelen verkocht in 2023: groente- en fruitverwerker SVZ, de aardappelfabriek Aviko Cuijk en Aviko Norden. Met deze desinvesteringen en door middel van nieuwe investeringen wordt meer focus aangebracht in het versnellen van de groeigebieden van Cosun. Door investeringen in onder andere aardappelfabrieken in China en Polen is in 2023 ingespeeld op een groeiende vraag naar aardappelproducten van Aviko in Europa en Azië. Veelbelovend is de investering in een demonstratiefabriek in Nijmegen en de bouw van een scheidingsunit, in samenwerking met Heineken, om bierbostel te splitsen in plantaardige eiwitten en vezels.

Het innovatieportfolio is in 2023 verder aangescherpt. De langetermijninvestering in Cosun Protein ontwikkelt zich positief. Investeringen en samenwerking met partners en start-ups helpen in de benodigde verdere versnelling van productinnovaties binnen Cosun. De verdere ontwikkeling en de bouw van een fabriek voor biobased Betafib ETD is helaas gestaakt door beperkte economische haalbaarheid.

Op het vlak van verduurzaming zijn in 2023 door de gehele organisatie flinke stappen gezet. Inzet hierbij is om vanuit de coöperatie onze telers te helpen om hun teelten verder te verduurzamen. Het programma Groeikracht Cosun – dat hiervoor is opgezet – initieerde in 2023 inspiratieboerderijen, waar telers van elkaar kunnen leren over duurzame teeltmethoden, energiebesparing en biodiversiteitsmaatregelen. Een ander belangrijk speerpunt is het helpen van onze telers om de waterkwaliteit op hun percelen verder op orde te brengen. Hiervoor is een uitgebreid programma opgezet waarbinnen we werken aan bewustwording en het delen van kennis om de uitspoeling van nitraat in de teelten voor Cosun te reduceren. Ook bieden wij onze telers vanaf dit jaar gratis bemonstering van percelen aan om de situatie met betrekking tot de uitspoeling van nitraat op bedrijfsniveau in kaart te brengen. Dit helpt telers om binnen hun eigen bedrijven de nitraatuitspoeling naar het grond- en oppervlaktewater terug te dringen. Komend jaar zullen hiervoor al ca. 1.000 percelen worden bemonsterd. Binnen het Cosun-brede programma SCO2RE+ werkten businessgroepen aan energiebesparing en elektrificatie van de operatie, mede met behulp van nieuwe technieken. In 2023 is voor alle Cosun locaties in Europa de ingekochte elektriciteit 100% groen. De organisatie is verder versterkt om de winstgevende groeiambities te faciliteren. Daarnaast is in 2023 een verbetering van de medewerkersbetrokkenheid gerealiseerd en is diversiteit van het leiderschapsteam verder toegenomen. Veiligheid blijft topprioriteit en een absoluut aandachtspunt naar 2024.

Vooruitzichten

In 2024 bestaat Cosun 125 jaar. Het is een jaar waarin we samen met leden, collega’s en partners met trots terugkijken en tevens met vertrouwen vooruitkijken naar de toekomst, voor huidige en toekomstige generaties. In die context houden we ook vast aan de strategische koers zoals vastgelegd in Unlock 25. Ook komend jaar zullen de toenemende politieke en economische onzekerheid, klimaatuitdagingen, strengere wet- en regelgeving en kostenstijging door de hele keten een rol spelen. Daarom zet Cosun vol in op verdere versnelling van de plannen, het bouwen aan een plantaardige toekomst en het zeker stellen van een toekomstbestendig verdienmodel voor de telers. Daarvoor is een slagvaardig, stabiel kabinet belangrijk en samenwerking aan een helder langetermijnbeleid essentieel. Zo wordt het makkelijker om samen te kunnen winnen, nu en in de toekomst.

De cijfers in dit persbericht zijn niet gecontroleerd door de externe accountant en het betreft geen openbaarmaking zoals bedoeld in artikel 2:395 lid 2 BW. In april publiceert Cosun de definitieve cijfers over 2023 op de website www.cosun.nl .

Altijd op de hoogte blijven?